Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden Catsitter “Hairy Poppins”

Artikel 1- Definities

In deze algemene voorwaarden verstaan we onder:
Opdrachtnemer : de verzorger van het dienstverlenende bedrijf catsitter Hairy Poppins die huisdieren op het woonadres verzorgt.
Huisdier : het huisdier van opdrachtgever waar de overeenkomst voor gesloten is.
Opdrachtgever : persoon die het contract heeft afgesloten.
Opdrachtformulier : overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, waarbij 
opdrachtnemer zich verplicht het huisdier gedurende bepaalde tijd te 
verzorgen tegen een door opdrachtgever te betalen prijs.
Opdracht : door opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de 
verzorging van het huisdier als nader bepaald in deze voorwaarden.

Artikel 2- Algemeen

Op het opdrachtformulier zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.
De opdracht wordt geacht geheel correct te zijn uitgevoerd. Indien dit niet het geval is, dient u dit binnen 14 dagen kenbaar te maken bij Catsitter Hairy Poppins.

Artikel 3- Rechten en plichten opdrachtnemer

Catsitter Hairy Poppins verplicht zich om op basis van de gegeven opdracht gedurende de overeengekomen periode de afgesproken diensten te verlenen.
Catsitter Hairy Poppins zal zoveel mogelijk rekening houden met persoonlijke wensen van opdrachtgever ten aanzien van de verzorging van het huisdier en, tegen meerprijs, de extra diensten die door Catsitter Hairy Poppins aangeboden worden.
Catsitter Hairy Poppins verplicht zich tot het zorgvuldig verzorgen en voeden van het huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is.
Catsitter Hairy Poppins is gerechtigd om de opdrachtovereenkomst te verbreken als blijkt dat opdrachtgever de algemene voorwaarden niet of onvoldoende naleeft.
Over de periode dat het huisdier verzorgd wordt door Catsitter Hairy Poppins is opdrachtgever de prijs per dag verschuldigd die op het opdrachtformulier overeengekomen is.
Catsitter Hairy Poppins behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. Opdrachtnemer verplicht zich deze aanpassingen aan opdrachtgever tijdig door te geven. Opdrachtgever heeft het recht om binnen 30 dagen na deze kennisgeving de overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.
Catsitter Hairy Poppins behoudt zich het recht voor de dienst stop te zetten tijdens vakantie of snipperdagen.

Artikel 4- Rechten en plichten opdrachtgever

Opdrachtgever is verplicht bij het tekenen van het opdrachtformulier, de persoonlijke gegevens van zichzelf en het huisdier te vermelden op het opdrachtformulier, welke noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde verzorging van het huisdier tijdens de overeengekomen periode.
Opdrachtgever is aansprakelijk jegens Catsitter Hairy Poppins voor schade die ondervonden wordt ten aanzien van het niet (ver)melden van informatie, dan wel het geven van onjuiste gegevens met betrekking tot het huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is.
Opdrachtgever verplicht zich zorg te dragen voor voldoende voeding en alle verzorgingsproducten voor het huisdier voor de gehele periode dat Catsitter Hairy Poppins de verzorging uitvoert. Indien er een tekort ontstaat, zal Catsitter Hairy Poppins er naar streven hetzelfde of een kwalitatief vergelijkbaar product aan te vullen. De kostprijs van dit product zal, in combinatie met een meerprijs, doorberekend worden aan opdrachtgever. (zie extra diensten).
Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat Catsitter Hairy Poppins toegang heeft tot de verzorg/verblijfplaats van het huisdier en alle benodigde verzorgingsproducten van het dier waarop de overeenkomst van toepassing is.

Artikel 5- Betaling

Alle prijzen weergegeven op de prijsopgaven zijn inclusief B.T.W.
Catsitter Hairy Poppins is verplicht een prijsopgave te overhandigen indien gewenst door opdrachtgever.
Het totaal verschuldigde bedrag dient voor aanvang van de opdracht in het bezit te zijn van Catsitter Hairy Poppins. 
Bij een eventueel vervroegde beëindiging van de opdrachtovereenkomst, (bijvoorbeeld bij eerdere terugkeer van de opdrachtgever) is Catsitter Hairy Poppins gerechtigd om het totale bedrag in rekening te brengen.
Opdrachtgever ontvangt een bewijs van betaling indien gewenst van Catsitter Hairy Poppins.
In geval van niet tijdige betaling door opdrachtgever is Catsitter Hairy Poppins gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 6- Ziekte en/of overlijden van het huisdier

Opdrachtgever machtigt hierdoor Catsitter Hairy Poppins om in geval van ziekte van het huisdier (of een redelijk vermoeden van ziekte) tijdens de duur van de opdracht op kosten van opdrachtgever een dierenarts te consulteren en maatregelen te nemen, die haar in de gegeven situatie voorkomen.
Indien het huisdier tijdens het contract onverhoopt komt te overlijden, kan Catsitter Hairy Poppins bij twijfel van de toedracht sectie laten verrichten. Dit gebeurt altijd in overleg met opdrachtgever. De kosten van de sectie komen voor rekening van opdrachtnemer.

Artikel 7- Aansprakelijkheid

Opdrachtgever verplicht zich om Catsitter Hairy Poppins, in geval van een onvoorziene omstandigheid, zo spoedig mogelijk hiervan in kennis te stellen.
Catsitter Hairy Poppins kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, ziekte of overlijden van het huisdier. 
Indien Catsitter Hairy Poppins aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade, die opdrachtgever lijdt als gevolg van niet-nakoming door Catsitter Hairy Poppins van haar verplichtingen van de opdracht, blijft de schadevergoeding te allen tijde beperkt tot het overeengekomen totaalbedrag van de overeenkomst.

Artikel 8- Geschillen en toepasselijk recht

In gevallen van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied de opdrachtnemer is gevestigd. Dit, tenzij opdrachtgever binnen een maand nadat opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft medegedeeld het geschil te zullen voorleggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.
Op de opdrachtovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.

Algemene voorwaarden extra diensten (indien van toepassing)

Artikel 1- Algemeen

Gebruik van de extra diensten van Catsitter Hairy Poppins is uitsluitend mogelijk in combinatie met, en gedurende van, de dierverzorging aan huis.
Uitvoering van een extra dienst is uitsluitend mogelijk op dagen dat uw dier door opdrachtnemer verzorgd wordt.

Artikel 2- Anti-vlooienbehandeling

Het aanvullen van dierbenodigdheden en het geven van een antivlooien-behandeling aan uw dier(en) en huis zullen plaatsvinden indien Catsitter Hairy Poppins dit nodig acht en de gezondheid van uw dier(en) te beschermen. De kosten van deze activiteiten zullen aan de opdrachtgever worden belast conform de prijslijst van de opdrachtnemer.
Bij toepassing van een anti-vlooienbehandeling kan nimmer de garantie worden gegeven tot volledige beheersbaarheid van de plaag.

Artikel 3- Plantenverzorging

Verzorging van de planten, zal geschieden naar best mogelijk kunnen van Catsitter Hairy Poppins. Catsitter Hairy Poppins aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan aan de planten gedurende de opdrachtperiode.
Indien opdrachtgever specifieke verzorgingsproducten gebruikt voor zijn/haar planten, dienen deze producten gedurende de opdrachtperiode voldoende mate aanwezig te zijn. Indien een tekort ontstaat aan een of meerdere verzorgingsproducten, zal Catsitter Hairy Poppins op eigen initiatief zorgdragen voor de aanschaf van hetzelfde of een vergelijkbaar product. De hiervoor gemaakte kosten zullen inclusief meerprijs aan de opdrachtgever worden doorbelast.

Versie 30/07/2019

Open chat
Hey
Kan ik je ergens mee helpen?